Elektrolyyttikondensaattorit

  1. 20uF+10uF+10uF+10uF / 450V