Elektrolyyttikondensaattorit

  1. 30+20+20+20uF / 525V elektrolyyttikondensaattori, kannu juotoskorvakkeilla
  2. 30uF+30uF+30uF / 525V